Sopimusehdot

1. Sovellettavuus

Näitä ehtoja sovelletaan Suomen rajojen sisäpuolella tapahtuvassa yksityiseen tarkoitukseen tilatussa muuttopalvelussa. Kuluttajaa kutsutaan näissä määräyksissä tilaajaksi. Osapuolta, joka ottaa muuton tehtäväkseen, kutsutaan muuttopalveluyritykseksi. Muuttopalveluyritys on vastuussa näiden määräysten mukaisesti palvelun suorittamisesta kokonaisuudessaan, vaikka joku toinen osapuoli muuttopalveluyrityksen toimeksiannosta suorittaa palvelun kokonaan tai osittain.

2. Sopimuksen syntyminen

Muuttopalveluyrityksen tulee tarjota asiakkaalleen mahdollisuus tarjouspyynnön tekemiseen yrityksen internetsivujen kautta. Asiakas täyttää tarjouspyyntölomakkeen ja lähettää sen Muuttopalveluyritykselle, joka tekee yksilöllisen tarjouksen asiakkaalle. Mikäli asiakas tekee tarjouspyynnön puhelimitse , sähköisesti tai muilla keinoin muuttopalveluyritys antaa tarjouksen vastaavalla tavalla. Sopimus asiakkaan ja yrityksen välillä syntyy, kun asiakas hyväksyy hänelle annetun tarjouksen ja yritys vahvistaa sopimuksen syntymisen.

3. Toimeksiannon kattavuus

Toimeksianto käsittää koti-irtaimiston siirron sovitusta lähtöosoitteesta huoneiston sisältä sovittuun vastaanotto- osoitteeseen huoneiston sisälle sisältäen muuttotavaroiden lastauksen ajoneuvoon, niiden purkamisen ajoneuvosta ja siirtämisen huoneiston sisälle määräpaikassa. Toimeksiannon kattavuus ja alkamisajankohta ilmenevät tilausvahvistuksesta.

Mikäli ei ole erikseen sovittu, toimeksianto ei pidä sisällään seuraavia palveluita:

 • asuntoon kuuluvien kiinteiden kalusteiden ja erilaisten kodinkoneiden irrotukset/kiinnitykset eikä näiden ja siirrettävien kalusteiden purku/kasaus tai asennustyöt
 • kiinteistön pintojen sekä muutettavien kalusteiden suojaaminen
 • arvoesineiden, rahan, pankkikirjat, arvopaperit, jalometallit, korut tai muiden näitä vastaavien arvoesineiden kuljetus
 • kassakaappien, pianojen tai muiden erityisen raskaiden esineiden siirrot
 • henkilöille ja tai omaisuudelle vaaraa aiheuttavien esineiden kuljetus esim. Tulenarat aineet, räjähteet, syövyttävät tai pahanhajuiset aineet, aseet ja ammukset
 • eläinten ja elävien kasvien sekä näiden säilytystilojen kuljetus (esim. akvaario)
 • siivouspalvelut
 • lämpösäädeltyä kuljetusta edellyttävien tavaroiden muuttaminen
 • muuttolaatikot ja pakkausmateriaali
 • Kierrätyspalvelukeskuksena käytämme HSY:n sorttiasemakeskuksia, ilmoittamamme sorttiasemamaksut ovat arvioita. Lopullinen sorttiasemakustannus määräytyy vasta kun sorttiaseman henkilökunta on tehnyt lopullisen arvion.

4. muuttopalveluyrityksen velvollisuudet

Muuttopalveluyrityksen velvollisuus on suorittaa toimeksianto ammattimaisesti ja asiaankuuluvalla huolellisuudella. Muuttopalveluyrityksen tulee myös asianmukaisella huolellisuudella ottaa huomioon tilaajan etu. Yrityksellä on salassapitovelvollisuus kaikista tilaajan toimeksiantoon liittyvistä tiedoista, esineistä ja niiden arvoista. Muuttopalveluyritys on vastuussa tavaroiden katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana tiekuljetussopimuslain määräysten mukaisesti.

Yrityksellä on tiekuljetussopimuslain mukainen vakuutus kuljetettavaa tavaraa koskevan vastuun varalta (tiekuljetusvakuutus) sekä vastuuvakuutus kolmannelle osapuolelle aiheutettujen henkilö- ja esinevahinkojen varalta (toiminnanvastuuvakuutus). Muuttopalveluyritys antaa tilaajalle neuvoja muuttotavaroiden suojaamisesta ja pakkaamisesta, jos ne eivät kuulu toimeksiannon sisältöön. Jos tilaaja on tehnyt luettelon erityisen arvokkaista tai helposti särkyvistä esineistä kohdan ”Toimeksiannon kattavuus” mukaisesti, tulee muuttopalveluyrityksen tarkastaa luetteloidut esineet toimeksiannon alkaessa sekä päättyessä. Mikäli tilaaja on itse suorittanut pakkaamisen, tarkastaa muuttopalveluyritys nämä kollit ja näkyvissä olevan muuttoirtaimiston ulkoisesti

5. Mahdolliset aikataulumuutokset

Pidätämme oikeuden aikataulunmuutoksiin. Aikatauluihin voivat vaikuttaa ulkoiset, meistä riippumattomat seikat, kuten tietyöt ja autorikot. Jos muuttoja on päivän aikana useita, voi myös edellisten muuttojen viivästyminen vaikuttaa seuraavan muuton aikatauluun. Tiedotamme mahdollisista viivästyksistä asiakkaalle aina mahdollisimman pian. Yleensä miehemme ovat paikalla noin puolen tunnin marginaalilla. Jos olemme yli kaksi tuntia myöhässä, asiakas on oikeutettu saamaan korvausta enintään 10 % alennuksen verran muuton kokonaishinnasta.

7. Peruutukset

Peruutuksista on ilmoitettava 12 tuntia ennen sovittua muuttoajankohtaa. Asiakas ei ole korvausvelvollinen ilmoittaessaan peruutuksesta 12 tuntia ennen sovittua muuttoajankohtaa. 

Alle 12 tuntia ennen muuttoajankohtaa tehdyistä peruutuksista asiakkalta veloitetaan 100% tilausvahvistuksen hinnasta.

Sairastapauksissa peruutuksen voi tehdä veloituksetta 2 tuntia ennen muuttoajankohtaa, tällöin on esitettävä lääkärintodistus. Sairaustapauksessa alle 2 tuntia ennen muuttoajankohtaa tehdystä peruutuksesta veloitetaan 100% tilausvahvistuksen hinnasta.

Jos asiakas (tai sovitusti joku toinen henkilö) ei ole paikalla eikä häntä tavoiteta, kun muuttotiimi saapuu kohteeseen, tai ilmoittaa olevansa haluton muuttamaan, veloitetaan asiakkaalta 100% tilausvahvistuksen hinnasta.

8. Muuttopalveluyrityksen korvausvelvollisuus

Muuttopalveluyritys on korvausvelvollinen asiakkaalle aiheuttamastaan vahingosta ja kotiirtaimiston menetyksestä, mikäli muuttopalveluyritys ei pysty osoittamaan että vahinko tai koti-irtaimiston menetys johtuu sellaisista seikoista tai esteistä, joihin se ei ole pystynyt vaikuttamaan ja joihin se ei ole pystynyt varautumaan sopimusta tehtäessä ja joiden seurauksia se ei ole pystynyt välttämään tai muutoin estämään. Muuttopalveluyrityksen korvausvelvollisuus kuljetettavaksi otetun tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta rajoittuu kotimuutossa tiekuljetussopimuslain mukaiseen korvaukseen.

Kotimaankuljetuksessa korvauksen enimmäismäärä on 20 euroa tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti.

Korvausvelvollisuus ei koske tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai menetyksiä. Muuttopalveluyrityksen korvausvastuuta voidaan rajoittaa tai se voidaan poistaa kokonaan, mikäli muuttopalveluyritys osoittaa, että kuljetettavaksi otetulle tavaralle sattunut vahinko johtuu seuraavista seikoista:

 • Virhe tai laiminlyönti tilaajan taholta (esimerkiksi tilaajan virheellisesti suorittama pakkaaminen, purkaminen, lastaaminen, epätäydellinen tai virheellinen tavaroiden merkitseminen, tilaajan antama virheellinen ohjeistus tai kohdan neljä mukaisen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti).
 • Muuttotavarat, jotka ominaisuuksiensa takia ovat erityisen alttiita pienille vaurioilletai sään vaihteluille muuttojen yhteydessä (esim. elävät kasvit, ruokatarvikkeet,lämpöherkät muuttotavarat, vähäiset vahingot kalusteiden pinnoissa).
 • Elektronisiin laitteisiin tulleet vahingot, jotka ovat syntyneet vaikka muuttopalveluyritys on osoittanut riittävää huolellisuutta.
 • Muuttopalveluyritys osoittaa että esineelle sattunut vahinko johtuu yksinomaan esineen vaillinaisesta laadusta. Esimerkiksi huonekalujen huono kunto tai niiden alun perin puutteellinen tai ohjeiden vastainen kokoaminen. Muuttoon kuuluville yksittäisille esineille voidaan ottaa erityinen esinevakuutus (muuttovakuutus) tilaajan laskuun, jos tilaaja katsoo ettei tiekuljetussopimuslain mukainen enimmäiskorvaus ole riittävä.

9. Tilaajasta johtuva laiminlyönti

Mikäli on sovittu, että tilaaja osallistuu toimeksiannon suorittamiseen, esimerkiksi pakkaamalla tai kantoavulla, eikä hän tätä suorita toimeksiannon suorittamisen kannalta olennaisessa ajassa, voi muuttopalveluyritys keskeyttää työt kunnes tilaaja on osuutensa hoitanut. Yrityksellä on tällöin oikeus korvaukseen kuluista jotka johtuvat tilaajan aiheuttamasta laiminlyönnistä, ellei tilaaja pysty osoittamaan että laiminlyönti on tapahtunut muuttopalveluyrityksen taholta. Muuttopalveluyritys voi purkaa sopimuksen, mikäli tilaajasta johtuvalla laiminlyönnillä on olennainen merkitys toimeksiannon suorittamiseen. Tilaajan korvausvastuu määräytyy kohdan seitsemän mukaisesti.

10. reklamaatio ja reklamointiajat

Mikäli tilaaja haluaa esittää muuttopalveluyritykselle vaatimuksen, tulee hänen ilmoittaa tästä yritykselle kohtuulliseksi katsotussa ajassa sen jälkeen, kun hän on huomannut tai hänen olisi tullut huomata vahinko. Tilaajan tulee tarkastaa muuttotavarat ja todentaa mahdolliset kuljetusvahingot kohtuullisessa ajassa toimeksiannon suorituksen jälkeen. Näkyvistä virheistä tai vahingoittumisista tulee ilmoittaa luovutuksen yhteydessä, muista virheistä tai vahingoista pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa. Reklamaatio ja ilmoitus vaatimuksista tulee antaa kirjallisena tai muuten todistettavasti

11. erimielisyydet

Mikäli tilaajan ja muuttopalveluyrityksen välillä syntyy erimielisyyksiä, tulee ensisijaisesti pyrkiä kahdenkeskiseen sopimukseen. Mikäli sopimukseen ei päästä, voi tilaaja kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen. Kuluttajaneuvonnan valtakunnallinen puhelinnumero on 071 873 1901 ja ruotsiksi neuvontaa saa numerosta 071 873 1902.

Mikäli tämänkään jälkeen asiaa ei saada sovituksi tilaajan ja muuttopalveluyrityksen välillä, voi tilaaja viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos riita saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi niin asia käsitellään vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Tilaaja voi kuitenkin esittää vaatimuksensa muuttopalveluyritystä kohtaan myös oman asuinpaikkansa yleisessä alioikeudessa.

12. Pakkaa tavarasi

Muutamme ainoastaan muuttoa varten pakatut tavarat. Mikäli tavaroita ei ole sidottu tai pakattu hyvin, ovat ne vaarassa rikkoutua. Mikäli asiakas kuitenkin haluaa, että kannamme pakkaamattomat tavarat, siirtyy vastuu tavaroiden särkymisestä asiakkaalle. Tälläisiä tavaroita ovat esimerkiksi yli reunojen pakatut laatikot, joiden päälle ei voi kasata muita laatikoita, huonekalut, joiden kulmia ei ole suojattu, lasivitriinit ja kattovalaisimet sekä muut herkät tavarat, joita ei ole suojattu asianmukaisesti. Muuttomiehillä on oikeus kieltäytyä näiden tavaroiden kantamisesta. Asiakas on myös velvollinen suojaamaan huoneistonsa niin, että muuttomiesten tiellä ei ole särkyviä tavaroita, esim. matalalla olevaa kattokruunua, peilejä seinissä tai muita tauluja seinillä, jotka voivat helposti tippua tai vahingoittua esim isoa kaappia tai sohvaa kannettaessa. Myös asunnon säilytyskaappeihin integroidut peiliovet pitää suojata asiallisesti, esim. aaltopahvilla. Samoin pitää huolta siitä, että kaikki ovet ovat lukittuna kaapeissa, ettei käy niin että jokku ovista aukea kesken kaluston kantamisen.

Haluatko säästää itseäsi uuvuttavalta ja tylsältä pakkaamiselta? Me hoidamme pakkaamisen puolestasi – kysy tarjous!

13. Jos jotain menee rikki

Jos meidän työmiehemme on rikkonut asiakkaan kalustoa, korvaamme asiakkaalle vahingon. Jos huonekalua on kannettu yhdessä asiakkaan kanssa, ja kalusto menee kantaessa rikki, esim. osuu oven karmiin, emme voi ottaa siitä vastuuta. Jos asiakas osallistuu auton pakkaamiseen, emme myöskään ota vastuuta ajon aikana tavaroille tapahtuneista vahingoista.

14. Vakuutus

Olethan muistanut ilmoittaa vakuutusyhtiölle muuttopäivästä!

Meillä on voimassa oleva tavarakuljetusvakuutus sekä vakuutus kolmannelle osapuolelle tapahtuvista vahingoista.

Master puhdistuspalvelu Oy:lla on tapaturmavakuutus, joka kattaa Master puhdistuspalvelun omalle henkilökunnalle työssä aiheutuneet tapaturmat. Matser puhdistuspalvelu Oy:n korvausvastuu ja vakuutus kattavat ainoastaan  oman henkilökunnan aiheuttamat vahingot. 

15. Veloitus

Veloitus tapahtuu toteutuneiden tuntien mukaan. Pääkaupunkiseudulla veloitus alkaa, kun muuttotiimi saapuu alkupisteeseen. Jos muuttokohde on pääkaupunkiseudun ulkopuolella, veloitus alkaa kun muuttotiimi lähtee matkaan konttorilta Espoosta ja päättyy kun muuttotiimi saapuu takaisin Espoon konttorille.

Jos asiakas on tilannut Master Puhdistupalvelu Oy kautta muuttolaatikoita, ne veloitetaan vuokrattujen vuorokausien mukaan. Toimituspäivä ja luovutuspäivä lasketaan kokonaisuudessaan vuokra-ajaksi.